Megjelent a BGA központi pályázatainak kiírása!!!

Amennyiben segítségre van szüksége a pályázat elkészítéséhez és szeretné, hogy cégünk vállalja a benyújtást, keressen meg minket elérhetőségeink egyikén.

Addig is ajánljuk, hogy figyelmesen olvassák át a lenti kiírást.

Sok sikert!

 

1.      A pályázat célja:

Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.

A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

 

2.       A pályázati felhívások tárgya

I.       A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programok támogatása

Ezen belül:

 • a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok, szórványprogramok támogatása
 • egyházi programok támogatása (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek)
 • magyar nyelvű köznevelési (oktatási-nevelési) programok támogatása
 • szakképzést végző oktatási intézmények programjai
 • magyar nyelvű felnőttképzési, felsőoktatási programok, tudományos kutatások, konferenciák; tanulmányi versenyek és szaktáborok támogatása
 • iskolabusz-üzemeltetésének támogatása
 • amatőr és hivatásos színházi produkciók támogatása
 • a határon túli magyar közösségek egymással való kapcsolattartását elősegítő, azt fejlesztő kulturális programok támogatása

 

II.       A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása

Ezen belül:

 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás
 • szakmai kiadványok támogatása
 • honlap létrehozása és fejlesztése

 

III.  Civil szervezetek, illetve egyház, belső egyházi jogi személyek által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények működésének valamint a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása

Ezen belül:

 • jelen pályázati felhívás 5. pontjában megjelölt pályázói kör részére működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek)
 • a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása
 • korábbi években megkezdett ingatlan felújítások folytatásának támogatása
 • magyar tannyelven is oktató intézmények, háttérintézmények valamint országos és regionális jelentőségű kulturális és közművelődési programokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések.

3.      Egy pályázó pályázati tárgyanként (az I.-II.-III. római számmal jelölt, vastagon szedett címsorok, a címsorok alatt olvasható francia bekezdéssel jelölt témák nem képeznek külön pályázati tárgyat!) csak egy pályázatot nyújthat be.

Magyarországi pályázók kizárólag az I., és a II. pályázati tárgyra nyújthatnak be pályázatot. Támogatható kiadások:

 • Az I., és a II. pályázati tárgy esetében a programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai)
 • A III. pályázati tárgy esetében működési kiadások támogatása: (személyi kifizetések és azok járulékai, eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek, ingatlan beruházások).

4.      Nem támogatható kiadások:

 • egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés)
 • ingatlan- és gépjárművásárlás
 • jövedéki termékek (alkohol, dohányárú, stb.)
 • késedelmi kamat, bírság
 • vis maior támogatások
 • adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások)

 

5.      Pályázók köre:

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be:

 • civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény
 • kizárólag a II. pályázati tárgyban gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás bele nem értve az egyéni vállalkozókat, valamint
 • egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye

 

6.      Nem részesülhetnek támogatásban:

6.1  politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek

6.2  vállalkozások (kivételt képeznek a II. számú pályázati tárgyra pályázatot benyújtó gazdasági társaságok),

6.3  egyéni vállalkozók,

6.4 azok a magyarországi intézmények, szervezetek, amelyek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségüknek nem tettek eleget és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet fogalmának nem felelnek meg

6.5 azok az intézmények, szervezetek, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést – nekik felróható okból – maradéktalanul nem teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget),

6.6 azok az intézmények, amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,

6.7 azok a magyarországi intézmények, szervezetek, amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

6.8 azok az intézmények, szervezetek, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,

6.9 azok az intézmények, szervezetek, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be – a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül – vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.4 – 6.8. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll,

6.10 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. §. meghatározott személyek és szervezetek.

 

7.      Igényelhető támogatás:

7.1   Erdély, Felvidék, Vajdaság, Magyarország esetében 600.000 Ft – 3.000.000 Ft közötti összeg

7.2   Kárpátalja esetében 500.000 Ft – 3.000.000 Ft közötti összeg

7.3   Horvátország, Muravidék esetében 200.000 – 3.000.000 Ft közötti összeg

7.4   A teljes támogatási keretösszeg 600.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.

7.5   A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

7.6  A támogatás rendelkezésre bocsátása: a támogatási szerződés hatályba lépését követően egy összegű folyósítás, illetve a támogatás felhasználását igazoló beszámoló elfogadását követően történő utólagos finanszírozás.

7.7 Az Alapkezelő fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik elszámolási, illetve hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, hanem a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott elszámolás alapján kerül sor.

7.8  A 600.000 Ft-nál kisebb költségvetésű programok támogatására az Alapkezelő Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban és Kárpátalján lebonyolító szervezetek közreműködésével, önálló nyílt pályázati felhívást jelentet meg.  Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat – akár csökkentett költségvetési tartalommal is – nem nyújtható be a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra is.

7.9   Maximális támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

7.10  A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

7.11  Amennyiben a Támogatottat a projekt/program megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárás szabályos lefolytatásáért a Támogatott felel.

 

8.      A pályázat megvalósítási paraméterei:

8.1   Megvalósítási időszak: 2017. január 1. – 2017. december 31.

8.2   A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. január 18.

8.3   Benyújtási határidő: 2017. február 16. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).

8.4 Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2018. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével.

 

9.      A pályázat benyújtásának formája:

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR segítségével. Elérhető: nir.bgazrt.hu oldalon vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapjáról (bgazrt.hu).

http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok_2017/a_magyar_kulturaert_es_oktatasert_2017/kozponti_palyazatok/a_magyar_kulturaert_es_oktatasert_kozponti_palyazati_felhivas_2017/